تغییر در ساعت شیمی فیزیک1 و 2

 

شیمی فیزیک 2:(8-10) -یکشنبه ها

شیمی فیزیک 1 (10-12)-یکشنبه ها