کلاسهای خانم میرویی -ریاضی گسسته- برنامه سازی پیشرفته-امار و احتمال کاربردی -چهارشنبه 28/7

تشکیل نمی شود.