کلیه دانشجویان از به حد نصاب رسیدن کلاسهای عملی خود کاملا"

مطمئن شده و نسبت به  حذف و اضافه تا دوشنبه 26/7 اقدام نمایند.

همچنین دروس تئوری در صورت خودخوان اعلام شدن آنها بدون

میانترم خواهد بود.