قابل توجه دانشجویان محترم

 

با توجه به حد نصاب نرسیدن وعدم امکان تشکیل دروس عملی و آزمایشگاهی زیر ، لطفا نسبت به حذف دروس زیر در مهلت مقرر حذف و اضافه اقدام نمایید.  

آز سیستماتیک گیاهی 1

آز –زیست انگلها

سنگ شناسی آذرین دگرگونی

بلورشناسی نوری

 آزمایشگاه پایگاه داده ها 

آز –آفات وبیماری گیاهی

آز –ژنتیک ( علوم دامی و کشاورزی)

 

در ضمن سایر دروس تئوری که به حد نصاب

 

نرسیده ، می تواند  به صورت خودخوان باشد لذا

 

میانترم به این دروس تعلق نگرفته و نمره نهایی

 

 از 20 محاسبه می گردد.