کلاسهای تجزیه دستگاهی - زبان تخصصی -شیمی عمومی 2 -سه شنبه 6/1 و آزهای آلی 1 و2 چهارشنبه

7/1/   تشکیل نمی شوند