دانشجویان جدید الورود توجه نمایند که انتخاب واحد خود را در سایت در مهلت مقرر انجام داده و آن را قطعی

نمایند. همچنین برای گروهبندی آزمایشگاهها حتما مراجعه نمایید..