برنامه آزمایشگاههای فیزیک متعاقبا اعلام می شود.

سایر دروس اعلام نشده در صورت رسیدن به حد نصاب اعلام می شود.

دروس تربیت بدنی 1 و 2 بعدا" اعلام می شود .

دروس دانشپذیری فرگیران به صورت خودخوان و سایر دروس آنها در صورت حد نصاب تشکیل می شوند؛ که برنامه آنها متعاقبا اعلام می شود.

بر روی برنامه ها کلیک کرده و سپس Down load now را کلیک نمایید.