قابل توجه دانشجویان گرامی :

دریافت کارت  آزمون (گزارش 428)  از تاریخ 11/03/1389 در سیستم جامع

گلستان فعال می باشد. بدیهی است برای دانشجویان بدهکار پس از پرداخت

شهریه معوقه (حداقل 72 ساعت پس از پرداخت در بانک ) و دانشجویانی که

مازاد سقف انتخاب واحد نموده اند    پس از حذف اضطراری دروس مازاد

(حداکثر 1 ساعت پس از حذف درس(ها) )  دریافت کارت آزمون امکانپذیر خواهد گردید.
برای دانشجویانی که  شماره ملی آنها در سیستم وجود ندارد ،پس  از ثبت

شماره ملی در سیستم دریافت کارت آزمون امکانپذیر خواهد گردید.